Home

Druhy šikany ve škole

4 typy šikany, o nichž by rodiče měli vědět

Druhy Šikany Prevence Před Šikanováním Kroky k Zastavení

Hlavními aktéry šikany ve škole jsou agresoři a oběti, nicméně i být svědkem šikany je špatné pro vývoj dítěte. Na šikanu může narazit každý, výzkum Zdeňka Martínka uvádí, že se s šikanou setkalo 41 % dětí. Výzkumy taktéž ukazují, že s rostoucím věkem dětí ubývá obětí, ale přibývá agresorů, což platí zejména na základních školách Dále šikany se změnou v základním schématu. Prakticky jde zejména o nějakou zvláštnost u přímých a nepřímých účastníků šikany. Například rodič iniciátora šikanování je ředitelem ve škole, kde se to stalo, nebo zastává silnou mocenskou pozici na okrese, případně je finančním mecenášem školy

Šikana - jak se projevuje a druhy šikany — Vylecit

 1. • většina případů šikany mezi dětmi se odehrává ve škole, na cestě do školy nebo ze školy, případně v okolí bydliště. Druhy šikany: Fyzická agrese - agresor používá k šikanování oběti fyzické násilí, popřípadě předměty, kterými učiní útok důraznějším (baseballová pálka, batoh apod.)
 2. neúspěchu ve škole, sociálním konfliktům, násilí, ekologickým katastrofám a podobně. Primární prevence je prevence, která zkoumá předpoklady, podmínky a příčiny jevů, jimž se má bránit, a hledá způsoby, jak jim předcházet; bývá zaměřena na veškeré obyvatelstvo
 3. • kvalitou a funkčností pravidel života ve škole Klima školy. Kvalita školy s pozitivním klimatem • respekt a úcta mezi všemi skupinami a osobami ve škole a okolo ní (žáci, učitelé, ředitel, rodiče, obec) projevuje jako iniciátor šikany. Autoritářská osobnost charakteristika •Je zcela zaujatá mocí.
 4. Druhy šikany. Šikana není pouze fyzické napadení. V dnešní době je jednání tyranů (a to dospělých i dětských) natolik propracované, že je často těžké jej vůbec dokázat. Nepříjemné zprávy či e-maily jsou často ve skryté kopii zasílány dalším osobám, které se kyberšikanou baví. ZPĚT DO SLOVNÍČKU
 5. Šikana ve škole není novinkou, je patrně stejně stará jako škola sama. Vědecká diskuse o šikaně však započala až v roce 1969 ve Skandinávii a až na konci osmdesátých let 20. století byly publikovány výzkumy i jinde ve světě (Velká Británie, USA, Austrálie, Japonsko, Nizozemsko, Kanada). Impulzem byly alarmující znaky, které vykazuje šikanování dnešní doby

Šikana ve škole: horší než facky je izolace - Deník

Diskutujte ve škole, kyberšikana se nesmí v žádném případě zamlčovat. Žádejte konečný verdikt a informace. Postihy - při postizích agresorů postupujte v souladu se Školním řádem. Konkrétní případy kyberšikany mohou být podnětem ke spuštění nebo posílení prevence. 13 . Hradec nad Moravicí listopad 201 Tématem mé bakalářské práce je problém šikany ve škole. Pokusila jsem se definovat nejen šikanu, ale i její stadia a formy, protoţe můţe mít mnoho podob, a to od fyzického (převaha) agresora nad obětí, která je realizována právě agresí. Jiné druhy agresivního chování (teritoriálního, obranného) jsou pouze.

Školní šikana - Wikipedi

Příspěvek se bude zabývat typologií agresorů a obětí v rámci šikanujícího chování. Velice často se mě lidé na kurzech ptají, jak je možné, že někdo si libuje v ubližování jinému a naopak, jak je možné, že někdo si nechá ubližovat a nedokáže se bránit 2. Účastníci šikany Pokud se ve t říd ě objeví šikana, dít ě se ocitne v jedné ze t ří rolí: - role ob ěti - role agresora - role p řihlížejícího - ml čící v ětšiny Pokud vaše dít ě chodí do t řídy, kde se vyskytuje šikana, která se ho zdánliv ě netýká, přistupujte k němu podobn ě jako k ob ěti

Druhy šikany ve školách Všichni víme žádný příběh zahrnující šikana ve školách : chlapce, který měl hlavu umístí na záchodě, dívka, která kritizují pro jejich způsob oblékání a typické zamítnuta absolvování rekreace sám, zamkl v koupelně nebo v rohu skrytější od terasy 5 typů šikany ve škole Obtěžování ve škole, známé také jako šikana, bohužel získalo obrovské místo ve školách a vysokých školách. Místa, kde se mladší lidé chlubí týráním tohoto spolužáka jako nejistého z toho, kdo má na tváři akné a kdo určitě není nejkrásnější / krásné třídy

Znát druhy šikany nejběžnější a trpí dětmi a mladistvými, je nesmírně důležité se naučit, jak tomu zabránit a zajistit, aby mladí lidé měli dobrou kvalitu života.. Šikana se může projevit mnoha různými způsoby. Od kopů, shoves, hrozeb k pověstem a zraněných poznámek, aby se ostatní přesvědčili, aby se s ním nebo s ní netýkali k uiteli, který má být chápán jako autorita ve škole? I tímto problémem se ve své práci budu zabývat. V teoretické þásti rozebírám vymezení pojmu šikana podle odborné literatury. Zam řuji se také na druhy šikany, které jsou na základních školách. V neposlední řad zmiňuji následky šikany a prevenci Prevence šikany 23 3.1 Druhy prevence 24 3.2 Schéma prevence školních šikan 25 ve škole vědělo a mluvilo, aby lidé, kteří pracují s ţáky, věděli, co šikana je a co není. V současné době se na kaţdé škole dbá na prevenci šikany neboli předcházení tohoto problému. Kaţdý ředitel školy by měl mít na svém. příčiny a druhy, prevence vzniku, řešení šikany a Minimální preventivní program. Jako metodu ke shromáždění informací o problému a výskytu šikany ve škole. Metoda rozhovoru se mi jeví jako nevhodná, protože předpokládám, že studenti by mohli bý Šikana je vážné onemocnění kolektivu, které se musí léčit velmi opatrně. A učitelé většinou nevědí jak. Téměř třetina žáků se přímo ve škole stává oběťmi šikany, a učitelé jsou bezbranní. Osm druhů šikany 1. Fyzické aktivní přímé - útočníci oběť například škrtí, kopou nebo fackují 2

Ve svém materiálu definuje šikanu jako takové ubližování, ke kterému dochází převážně mezi lidmi, kteří mají ve společnosti stejné postavení - tedy ve škole mezi žáky, na pracovišti mezi kolegy či ve vězení mezi vězni. Dále píše, že se za šikanu může pokládat i ubližování, k šikany, která je považována za jeden z nejastějších druhů agresivity, která probíhá ve škole. Konkrétněji jsou zde rozebrány signály šikany, její vývojové stupně, řešení a prevence šikany. Empirická þást je provedena pomocí dotazníků s pedagog Definice šikany Vymezení pojmu šikana Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí (agrese), která ohrožuje naplňování zásad a cílů vzdělávání ve škole a školském zařízení (dále jen škola). V místech jejího výskytu dochází ke ztrátě pocitu bezpečí žáků, který je nezbytný pro harmonick

Předmětem diplomové práce Šikana a agresivita na Základní škole Dukelská ve Strakonicích je popsat nejdříve v teoretické části základní pojmy všeobecné definice šikany a agresivity, příčiny šikany a moderní formy šikany, související s následky a předcházení šikany Druhy (formy) šikany. Šikana může mít různé podoby, které se mezi sebou vzájemně prolínají. Nejčastějšími formami šikany podle Koláře (2001) jsou: fyzická agrese (bití, kopání, fackování, škrcení, pálení, svazování, namáčení ve vodě, bodání různými předměty, atd.); verbální agrese a zastrašování. V minulém článku jsme se zaměřili na vysvětlení šikany z obecného hlediska, její projevy a formy. Téma je to však velmi rozsáhlé, proto se dnes podrobněji zaměříme na jeden z typů šikany, a to šikanu ve školách. Co je šikana ve škole? Mezi dětmi se odnepaměti projevuje rivalita, popichování a škádlení

Šikana :: Sociální prác

Chceme-li se zabývat problematikou šikany, je nutné si na samém začátku říct, co to šikana vlastně je a jak se pozná. Nabízíme Vám proto na úvod několik definic. Za šikanování se považuje, když jeden nebo více žáků úmyslně a opakovaně ubližuje druhým Druhy šikany - přímá a nepřímá, - fyzická a verbální, - aktivní a pasivní. Významné vnější znaky šikany příčiny jsou multifaktoriální (Bendl Prevence a řešení šikany ve škole. Praha 2003) Klíčová slova: šikana důsledky prevence pedagogika didaktika administrativa Obsah: Co je to šikana Druhy šikany. Když je učitel obětí šikany ze strany dětí. O šikaně žáků vůči sobě navzájem se hovoří relativně často. Je dobrá zpráva, že na řadě míst se tento problém přestává postupně tabuizovat, což napomáhá jeho řešení (přestože v tomto ohledu dochází dodnes k řadě pochybení) Nebojte se využívat anonymní dotazníky ověřující výskyt a druhy šikany ve své škole. Vývojová stádia šikany. 1. Ostrakismus První stádium je velice obtížné vypozorovat a rozpoznat. Prvky šikany jsou dosti skryté a jednotlivé odlišnosti v chování dětí, nenesou pro učitele tak čitelnou informaci, jako je tomu u.

Druhy šikany Slovníček pojmů - Apas

 1. Druhy šikany: šikana ve škole - šikanování se ve své zárodečné formě vyskytuje prakticky na všech školách. Probíhá nejčastěji mezi žáky ve stejné třídě či výchovné skupině a odehrává se v době přestávek, cestou do školy a ze školy nebo v době osobního volna
 2. Informujte dítě o možnostech řešení šikany, na koho se může obrátit. Zjistěte si u vedení školy, jakým způsobem zajišťují prevenci šikany na škole (zvládání agresivních žáků, metodika prevence, externí pracovníci, skupinové aktivity ve třídách, začlenění nových či znevýhodněných žáků do kolektivu)
 3. Rasismus je příčinou šikany nejen ve škole, ale také v práci nebo třeba v rodině. Malé a nízké sebevědomí. Pokud má oběť nízké sebevědomí, tak se často stává obětí šikany. Malé a nízké sebevědomí totiž zabraňují tomu, aby se oběť bránila a agresorovi se postavila
 4. Tvrzení, že šikana ve škole není, nás informuje o postoji školy k šikaně, nikoli o jejím výskytu. Ve skandinávských zemích (podle průkopníka výzkumu šikany Olweuse) je na základní škole přibližně 9 % žáků opakovaně obětí šikany a 6 až 7 % žáků se s určitou pravidelností účastní šikanování druhých
 5. Mobbing je druh rafinované šikany na pracovišti. Samotný pojem mobbing má základ v angličtině (mob = hromadně napadnout, dotírat) a používá se také v etologii (zavedl ho Konrad Lorenz [zdroj?]), kde popisuje chování zvířat, kdy si zvířecí společenství (např. stádo) brání své území před vetřelcem tím, že na něj jako celek útočí

Šikana - Wikipedi

 1. • Řešitelné ve škole - Nejčetnější: lehčí formy šikany (ostrakizace, počínající š.), nevhodné chování vůči spolužákům a ve výuce, částečně záškoláctví - Méně četné: vše lze řešit alespoň v nějaké míře, vše pokud má škola podporu a spolupráci rodičů či žáka; neplnění úkolů, nepozornos
 2. Search this site. Zastavme šikanu. Zastavme šikan
 3. Začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole. Odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit. POZN: (Zejména je třeba věnovat pozornost mladším žákům nově zařazeným do třídy, neboť přizpůsobovací konflikty nejsou vzácností!) Přímé znaky šikanování mohou být např.
 4. Třetí kapitola se v ěnuje šikan ě a to p ředevším šikan ě mezi d ětmi ve škole, zamýšlí se nad charakteristickými rysy šikany a analyzuje druhy šikany. V této kapitole jsou dále představeny fáze šikany a následky, které tento jev zp ůsobuje. 10 Čtvrtá kapitola pojednává o preventivním vlivu aktivního sociálního.
 5. Jedním z častých parametrů je i zhoršený prospěch ve škole. Dítě nemá kamarády, nebo jen jednoho, kamarádi si k vám nechodí hrát a vaše dítě si nechodí hrát nikam ke kamarádům. Má modřiny a odřeniny (více než je zdrávo). Je třeba sledovat také skrytá místa (paže, stehna, břicho, boky)
 6. 3. Druhy a projevy kyberšikany 4. Co můžeme udělat pro prevenci 5. Prevence ve škole 6. Šikana a Česká školní inspekce 7. Literatura a užitečné odkazy 8. Přílohy medializovan 5 Úvod V poslední době nastal opravdový boom v oblasti informačních komunikačních technologií (mobilní telefony a internet)
 7. 4. 2 Preventivní opatření ve škole Záměrem preventivních opatření je předejít útokům a obrana před agresorem. Škola v rámci multimediální výchovy by měla ţáky seznámit s pravidly pouţívání komunikačních technologií ve škole a tak sníţit riziko útoků. Podobně jako u klasické šikany, nelze říct, ţe s

Šikana - příčiny, důsledky a řešení - Žena

Varianty šikany jsou velmi různé, stejně jako metody, kterými je prováděna. Zpravidla má agresor nad obětí fyzickou þi poetní převahu. Následky šikany si do dalšího života odnášejí všichni zúastnění, největší dopad má ale pochopitelně na oběť Šikana ve škole nebo jinde v dětském prostředí Nejčastější obětí šikany je dítě, které: neumí nebo se nemůže bránit, jakkoliv se odlišuje od průměru (např. nosí brýle, má nadváhu, přestěhovalo se, je slabé), je duševně zaostalejší nebo naopak je nadprůměrně vyspělé

Kurz carvingu - Střední odborné učiliště a Střední odborná

Šikana u nás ve škole není. Opravdu? V tomto online webináři se budeme snažit společně rozbourat klasické mýty o šikaně. Podívat se na problematiku obětí, agresorů i přihlížejících. Vysvětlíme si, jak pracovat se třídou preventivně, jak rozeznat varovné znaky šikany a jak by učitel měl v různých stupních šikany reagovat Zaměstnavatelé jsou dle zákoníku práce povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování, či příležitosti. Přesto se v prostředí českých firem objevuje chování, které je v rozporu nejen s morálkou, ale také s pracovněprávními předpisy

Šikanování — Jaké má příčiny a následky — ONLINE KNIHOVNA

2.1 Původ šikany1 Šikana ve škole je patrně stejně stará jako je škola sama a mnozí ji povaţují za přirozenou souást ţivota. Jiţ dávno se v lidské povaze objevovaly vlastnosti jako krutost þi zlomyslnost. O tom, kdy se vůbec objevil problém šikany na školách, existují pouze odhady a dohady rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č.j. 21291/2010-28 a Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních, č.j. 21149/2016) uvádí též informace k vytvoření a zabezpečení bezpečného klimatu ve škole. Ad e Na druhé straně i ti, kteří jsou svědky šikany ve škole, by se neměli bát o takovém jednání informovat učitele ve škole. Škola, resp. pedagogičtí pracovníci a ředitel školy nesou odpovědnost za dozor nad chováním žáků od vstupu do školy až po její opuštění, a to i při akcích organizovaných školou - většina případů šikany mezi dětmi se odehrává ve škole, na cestě do školy nebo ze školy, případně v okolí bydliště. Druhy šikany: Fyzická agrese - agresor používá k šikanování oběti fyzické násilí, popřípadě předměty, kterými učiní útok důraznějším (baseballová pálka, batoh, a podobně) Takřka každý druhý žák české základní školy okusil na vlastní kůži, jak chutná šikana. S tímto nečekaným výsledkem skončil reprezentativní výzkum v 66 školách, jehož se v minulých měsících zúčastnilo na šest tisíc dětí z celé země. Silnější školáci někdy bodají slabší děti nožem, píchají je špendlíkem, nařezávají jim uši žiletkou nebo.

Agrese, šikana a jiné formy násilného chování. Publikováno: 15. 4. 2012, aktualizováno: 9. 7. 2020. Šikana je chování, kdy jeden nebo více žáků úmyslně a opakovaně ubližuje spolužákovi či spolužákům a používá k tomu agresi a manipulaci Potřebujete se poradit o konkrétním případu šikany ve vaší škole a nevíte, na koho se obrátit? Díky Rozšířené verzi si jednoduše domluvíte telefonickou schůzku s naší odbornou pracovnicí, která má mnoholeté zkušenosti z pedagogicko-psychologické poradny, nebo jí napíšete skrze on-line chat přímo v administraci b) Jaká je podle Vás funkce učitele při prevenci a nápravě šikany ve škole? (podstata šikany a příiny jejího vzniku, charakteristika oběti a agresora, stádia vývoje, strategie řešení, prevence) 19) a) Uveďte specifika práce s dětmi s odlišným sociokulturním zázemím na 1. stupni Z Detaily Přednáší Místo Objednat. Zaměření konference. S fyzickou agresí vůči pedagogovi se setkalo téměř 5 %, se slovní dokonce 36 % škol. Na neblahou situaci reaguje MŠMT i ČŠI, ochranou učitele před šikanou se zabývá i novela školského zákona.Téma šikany mezi žáky je aktuální takřka v každé škole

Druhy šikany. Dítě se může stát obětí spolužáků, ale i učitelů. Ve své praxi jsem se setkala s klientkami, které byly šikanovány dětským kolektivem za nadprůměrné výsledky ve škole. Sice na ně nebyl vyvíjen fyzický nátlak, ale psychické napět. Příčiny a důvod šikany ve škole. Šikana na školách je stejně stará jako škola sama. Zlomyslné jednání a krutost jsou vlastnosti, které některé jedince ovládaly odnedávna. V posledních desetiletích celkově velice stoupla míra agrese mládeže, což dokazují mnohé statistiky násilných trestných činů mladistvých V první části práce se zaměřuji na charakteristiku šikany, její vývoj, její výskyt ve společnosti; popisuji její podstatné rysy, projevy a druhy. Také uvádím společné znaky, které lze identifikovat u agresorů, či jejich motivů vedoucích k agresi. Ve stejné míře se věnuji i nepřímým důkazům, podle kterých můžem Šikana je jeden ze společenských problémů, jehož intenzita díky novým technologiím roste, proto na ni upozorňujeme a bojujeme proti ní. Zjistěte více Výskyt a formy šikany na základní škole praktické a základní škole 1.3 Výskyt šikany 7 2 Agresor, oběť, druhy a stádia šikanování 8 2.1 Iniciátor šikanování - agresor 8 Šikana ve školách nabývá na intenzitě a nutí odborníky, pedagogy a rodiče zamýšlet se nad tím, jak tut

Škola je místem, kde problém šikany v poslední době velice často vzniká. Ve škole jsou pro šikanu ideální podmínky. Je tam veliká koncentrace dětí, dostatečný výběr obětí, ve škole existuje řada prostor, kam oko pedagoga nedohlédne šikany. Podle policie ýR se většina případů šikany mezi dětmi se odehrává ve škole, na cestě do školy nebo ze školy, případně v okolí bydliště. Vzhledem k místům, kde zpravidla k šikaně dochází, měli by to být zejména uitelé, kteří mohou náznakům šika ny nebo šikaně zabránit Jaké další druhy šikany se nyní hodně objevují? Hodně je to šikana učitele žáky. Ta pochopitelně může mít formu kyberšikany i klasické šikany ve škole. O tomto druhu se hovoří více od publikovaného případu v Praze. Osobně jsem se s tímto druhem šikany setkala pouze jednou a vyřešilo se to během půl dne i díky. Nejčastěji se vyskytuje ve střední a vysoké školy, ale také bylo prokázáno, že se vyskytuje u vysokých škol a vysokoškolských studentů (Chapell et al., 2006) a na pracovišti (Hemmings, 2014). Druhy šikany. Podle amerického ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb, existují tři základní typy šikany: verbální.

Druhy šikany Důsledky šikany že mu někdy v životě někdo ublížil a spousta z nás se s tím setkala ve škole v podobě šikany. Mnozí z nás, kteří si šikanou prošli a přežili svá školní léta, si s sebou nesou citelné rány na těle, ale hlavně na duši, někteří z nás, kteří si šikanou prošli se dodnes léčí. A i když pravděpodobnost, že se stanou obětmi šikany, je u chlapců i děvčat stejná, u dívek je šikana často náhodnému pozorovateli skryta. A proto je pro rodiče důležité, aby dokázali rozpoznat známky šikany mezi dívkami a byli si vědomi jejich nebezpečí. Šikanující dívky vs. šikanující chlapci: různé druhy šikany Oba druhy šikany jsou velmi nebezpečné a nesmí být v žádném případě podceňovány. Téma jako takové by určitě nemělo být přehlíženo, a to zejména rodiči a učiteli. Mluvte s dětmi o škole. televizi, odejděte od počítače a odložte mobil. Buďte tady jen pro něj. Postarejte se zkrátka o to, aby ve vás vaše.

agrese, šikana, druhy šikany, diagnostické znaky šikany, vývojové stupně šikanování, řešení šikany, prevence šikany. ke škole. klima ve školní třídě a ve škole. vztahy mezi školou, rodinou, veřejností a další náměty viz témata přednášek a seminářů. Oběť je často slabá, zamlklá, nějak se odlišující od ostatních (stylem oblékání, úspěchy ve škole). Pachatel může oběti i závidět, a proto jí to vrací jinou cestou. Domácí násilí je oproti tomu násilí, které se děje doma, nejčastěji mezi partnery, oběťmi ale můžou být i děti nebo senioři Devítiletý Australan je ve škole bohužel často cílem šikany. Děti na spolužáka podle mámy Yarraky ošklivě pokřikují, nadávají mu a zesměšňují ho. Quaden proto do školy nerad chodí a po návratu domů často pláče Zmapování situace ve škole a motivování pedagogů ke změně situace. Různé druhy depistáže /D1, B3, B4, SO-RA-D, DSSR, TSV, TBSD, Dotazník o šikaně, školní sociální klima ve třídě atd./. že program šikany má rozhodně pozitivní vliv na úbytek šikany na dané Zdravé škole Ve třetím pokračování článků o porušování pravidel chování ve škole (disociální, asociální chování) se autorka věnuje pojmu šikanování. Proč vzniká šikana ve škole, jak je šikana definována podle Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jak se na problematiku šikany Dále jsou žáci seznámeni s fázemi šikany včetně kazuistiky. Probírány jsou též druhy šikany (fyzická, psychická, sexuální, kyberšikana). V závěru jsou děti seznámeny s možnostmi prevence, rozeznání rizik ve vztazích ve třídě a postupu při řešení šikany v různých jejích fázích

 • Retro obklady do kuchyně.
 • Přehlasované us čárkami.
 • Kureci rizky pro deti.
 • Kvalita biopotravin.
 • Jak se řekne německy.
 • Homeopatika bakerova cysta.
 • Muze andulka piškoty.
 • Běžecké boty pánské.
 • Krev u psa.
 • Jednotky hmotnosti dkg.
 • 16 a tehotna online mtv cz.
 • Město zločinu oakland.
 • Focení aktů kolín.
 • Pletení ponožek na 4 jehlicích.
 • Despacito justin bieber.
 • Elektrické vedení na cizím pozemku.
 • Mam tolik problemu ze uz nemuzu dal.
 • Fotí radary v obcích.
 • Hmozdinka duotec.
 • Alice cooper film.
 • Kompresní triko do posilovny.
 • Caro max od bouňovské studánky.
 • Spojky souřadící a podřadící němčina.
 • Mahábhárata.
 • Windows to chromecast.
 • Swix hf 8.
 • § 12 občanského zákona.
 • Cmd příkazy ip.
 • Milostné sms.
 • Porodnost 2018.
 • Elektrocentrála honda.
 • Rafinované potraviny.
 • Skupinové cvičení ústí nad labem.
 • Oscillococcinum příbalový leták.
 • Vyzvaneni do mobilu mimoni.
 • Přivlastňovací přídavná jména angličtina.
 • Cirkus berousek tyrani.
 • Steve vai youtube.
 • Převod barevné fotografie na černobílou online.
 • Karate kyu.
 • Barvy koček ragdoll.